OBS de Clockeslach

Uitdagend, betekenisvol onderwijs vanuit het talent van het kind.
 

Website lancering

Onze website heeft een nieuw jasje gekregen. Achter de schermen is wekenlang hard gewerkt aan een nieuwe en frisse uitstraling. Wij hopen je nu nog duidelijker te kunnen informeren en enthousiast te maken voor een bezoek aan één van onze locaties.

De website is gelanceerd op 13 maart 2020

Lees nu meer
Uitdagend, betekenisvol onderwijs vanuit het talent van het kind.
 

Ons onderwijs: Alles-in-1

Op de Clockeslach bieden we geïntegreerd onderwijs aan. We doen dit in alle groepen. In groep 1 t/m 3 werken we thematisch, vanaf groep 4 doen we dit ook met de methode Alles-in-1. Op deze manier bieden wij ons onderwijs zoveel mogelijjk in samenhang aan, op een onderzoekende manier en in combinatie met een grote mate van variatie in werkwijzen. Daarbij werken we actief aan een positieve open sfeer: transparant en zo veel mogelijk met open deuren. Vanaf groep 4 werken we met de methode Alles-in-1. Alles-in-1 is onze adaptieve, integrale, gedifferentieerde en thematische leerlijn voor de groepen 4 t/m 8. De Alles-in-1 methode voldoet aan de kerndoelen die gesteld zijn in de Wet op het Primair Onderwijs. Deze methode werkt met projecten (thema's). Elk project duurt 5 weken. Elke week wordt een sub-thema behandeld, geïntroduceerd met een film. Vervolgens worden alle vakgebieden hieraan gerelateerd: taal (waaronder gedichten en verhalen), spelling, begrijpend lezen, Engels en I.C.T. Er is een gelijkmatige afwisseling tussen gezamenlijke en individuele opdrachten, digitale en schriftelijke verwerking. Deze methode maakt het mogelijk op 6 verschillende niveaus te werken. Dit betekent dat ieder kind op zijn/haar eigen niveau de stof kan verwerken. Ook de beeldende vakgebieden, zoals muziek, dans, drama, handvaardigheid, tekenen en techniek maken onderdeel uit van de methode. Elk project wordt op een passende wijze afgesloten. Dit kan met een excursie, een presentatie, een toneelstuk, een dans, een lied of een tentoonstelling. In Alles-in-1 zit een goede opbouw, het biedt doorlopende leerlijnen, het geeft een duidelijke structuur en een betekenisvolle inhoud.

Lees nu meer
 

Onze plusklas

Op de Clockeslach hebben we een plusklas met een hier in gespecialiseerde leerkracht. Kinderen, die een hoog IQ hebben ( 130 of hoger), ontwikkelen zich op een andere manier dan kinderen met een normaal gemiddeld IQ. Naast zorg voor kinderen die moeite hebben met leren, moeten scholen ook zorg geven aan kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. Op onze school werken wij met een Leerpunt voor hoogbegaafde leerlingen. Ieder kind op onze school wordt gescreend om vast te kunnen stellen of het in aanmerking komt voor lessen in het Leerpunt. Hiervoor gebruiken wij het Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid (DHH). Om in aanmerking te komen voor plaatsing in het Leerpunt Hoogbegaafdheid, moeten kinderen aan een aantal criteria voldoen; - Uit de screening van het DHH komt een advies om deze kinderen als hoogbegaafd te begeleiden. - Het kind gebruikt andere taal dan klasgenootjes, wil dingen onderzoeken. - Het kind kan zelfstandig werken en zich concentreren op een taak. - De ouders gaan akkoord met plaatsing in het Leerpunt aan de hand van het DHH. Op de dinsdagochtenden werken deze kinderen in het Leerpunt met onder andere de projecten uit de Pittige Plustorens. Er is plaats voor maximaal tien leerlingen in de plusklas. Plusleerlingen van andere scholen in ons bestuur kunnen ook in onze plusklas worden geplaatst. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden. Ouders en verzorgers zorgen er voor dat de leerlingen naar de Clockeslach komen.

Lees nu meer
 

Ons onderwijs: Elke leerling in beeld

De Clockeslach is een openbare school. Dat betekent dat alle leerlingen welkom zijn. Ons onderwijs is zo ingericht dat elke leerling in beeld is. De leerkrachten proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de leerling. Indien nodig wordt er samen met het zorgteam gekeken welke specifieke leervragen en onderwijsbehoeften de leerling nodig heeft. Mede door de inzet van extra IB uren kunnen we in de meeste gevallen snel en adequaat aansluiten bij wat de leerlingen nodig hebben.

Lees nu meer
 

Website lancering

Onze website heeft een nieuw jasje gekregen. Achter de schermen is wekenlang hard gewerkt aan een nieuwe en frisse uitstraling. Wij hopen je nu nog duidelijker te kunnen informeren en enthousiast te maken voor een bezoek aan één van onze locaties.

Lees nu meer