OBS de Clockeslach

Uitdagend, betekenisvol onderwijs vanuit het talent van het kind.
Uitdagend, betekenisvol onderwijs vanuit het talent van het kind.
 

Ons onderwijs: Alles-in-1

Op de Clockeslach bieden we geïntegreerd onderwijs aan. We doen dit in alle groepen. In groep 1 t/m 3 werken we thematisch, vanaf groep 4 doen we dit ook met de methode Alles-in-1. Op deze manier bieden wij ons onderwijs zoveel mogelijjk in samenhang aan, op een onderzoekende manier en in combinatie met een grote mate van variatie in werkwijzen. Daarbij werken we actief aan een positieve open sfeer: transparant en zo veel mogelijk met open deuren. Vanaf groep 4 werken we met de methode Alles-in-1. Alles-in-1 is onze adaptieve, integrale, gedifferentieerde en thematische leerlijn voor de groepen 4 t/m 8. De Alles-in-1 methode voldoet aan de kerndoelen die gesteld zijn in de Wet op het Primair Onderwijs. Deze methode werkt met projecten (thema's). Elk project duurt 5 weken. Elke week wordt een sub-thema behandeld, geïntroduceerd met een film. Vervolgens worden alle vakgebieden hieraan gerelateerd: taal (waaronder gedichten en verhalen), spelling, begrijpend lezen, Engels en I.C.T. Er is een gelijkmatige afwisseling tussen gezamenlijke en individuele opdrachten, digitale en schriftelijke verwerking. Deze methode maakt het mogelijk op 6 verschillende niveaus te werken. Dit betekent dat ieder kind op zijn/haar eigen niveau de stof kan verwerken. Ook de beeldende vakgebieden, zoals muziek, dans, drama, handvaardigheid, tekenen en techniek maken onderdeel uit van de methode. Elk project wordt op een passende wijze afgesloten. Dit kan met een excursie, een presentatie, een toneelstuk, een dans, een lied of een tentoonstelling. In Alles-in-1 zit een goede opbouw, het biedt doorlopende leerlijnen, het geeft een duidelijke structuur en een betekenisvolle inhoud.

Lees nu meer
 

Onze plusklas

Plusklas Kinderen, die een hoog IQ hebben ( 130 of hoger), ontwikkelen zich op een andere manier dan kinderen met een normaal gemiddeld IQ. Naast zorg voor kinderen die moeite hebben met leren, moeten scholen ook zorg geven aan kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. Op onze school werken wij met een Leerpunt voor hoogbegaafde leerlingen. Ieder kind op onze school wordt gescreend om vast te kunnen stellen of het in aanmerking komt voor lessen in het Leerpunt. Hiervoor gebruiken wij het Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid (DHH). Om in aanmerking te komen voor plaatsing in het Leerpunt Hoogbegaafdheid, moeten kinderen aan een aantal criteria voldoen: Uit de screening van het DHH komt een advies om deze kinderen als hoogbegaafd te begeleiden. Het kind gebruikt andere taal dan klasgenootjes, wil dingen onderzoeken. Het kind kan zelfstandig werken en zich concentreren op een taak. De ouders gaan akkoord met plaatsing in het Leerpunt aan de hand van het DHH. Alle plusleerlingen binnen ons bestuur (Openbaar Onderwijs Westerwolde) kunnen geplaatst worden in de plusklas op de Clockeslach. Voor hen geldt dezelfde toelating, ouders zijn verantwoordelijk voor het brengen en halen van deze leerlingen.

Lees nu meer
 

Ons onderwijs: Elke leerling in beeld

De Clockeslach is een openbare school. Dat betekent dat alle leerlingen welkom zijn. Ons onderwijs is zo ingericht dat elke leerling in beeld is. De leerkrachten proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de leerling. Indien nodig wordt er samen met het zorgteam gekeken welke specifieke leervragen en onderwijsbehoeften de leerling nodig heeft. Mede door de inzet van extra IB uren kunnen we in de meeste gevallen snel en adequaat aansluiten bij wat de leerlingen nodig hebben.

Lees nu meer
 

OOW gaat voor W&T

Maandag 4 oktober 2021 organiseerde Openbaar Onderwijs Westerwolde in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen een inspirerend en enthousiasmerend OOW-café ‘Wetenschap en Techniek’. OOW gaat samen met haar scholen W&T opnemen in het lesprogramma en het gehele curriculum. De leerkrachten hebben deze middag actief een aantal voorbeelden ervaren hoe Wetenschap en Techniek hun onderwijs kunnen verrijken. Alle scholen geven het aanbod van W&T op hun eigen manier vorm. Wetenschap en Techniek is een kijk op de wereld die begint bij de verwondering van het kind. Het stimuleert kinderen tot creatief denken en problemen op te lossen door er kritisch naar te kijken; vaardigheden die zij hun hele leven kunnen blijven gebruiken! Het onderzoeksproces gaat volgens een onderzoekscyclus die kinderen duidelijkheid geeft tijdens het onderzoeken. Ze beginnen bij de verwondering en het stellen van vragen. Op deze vraag wordt een hypothese gesteld, waarna het uitgevoerd kan worden. Hierna kan een conclusie getrokken worden, wordt er gepresenteerd en is er tijd voor een inhoudelijke verdieping. Hierdoor worden de kinderen zelf aan het denken gezet en leren in deze stappen het leren op een onderzoekende manier.

Lees nu meer